Barnehageborna har ofte både for få barnehagelærarar og for få andre vaksne i barnehagen, viser ein ny rapport. Bemanningsnormen og pedagognorma vert brote, ifølgje funna.
mm

– Eg vart overraska over resultata for dei aller yngste borna, men det var ingen stor overrasking at ei kartlegging av faktiske gruppestorleikar viser at både bemanning og talet på barnehagelærarar er mykje dårlegare enn det lova krev, seier nestleiar Hege Valås i Utdanningsforbundet på heimesidene til forbundet.

– Vi må erkjenna at det er eit stykke igjen før barnehagen sin faktiske bemanning er så god som vi ynskjer, seier Valås.

Rådgivingsselskapet Rambøll har på oppdrag frå Utdanningsforbundet gjennomført ei kartlegging faktiske gruppestorleikar barnehagar i perioden våren 2017–våren 2018 .

– Under norma

Rapporten viser at mange av barnehagane langt frå oppfyller dei stortingsvedtatte bemanningsnormen og pedagognorma:

  • 51 prosent av småbarnsgruppene har tilsette ansvar for meir enn 3 barn.
  • 31 prosent av storbarnsgruppene har tilsette ansvar for meir enn 6 barn.
  • 16 prosent av aldersblandede barnegrupper har tilsette ansvar for meir enn 6 barn.

– Det er heilt rett at det no er vedteke klåre normeringer for mengda tilsette og ein opptrapping av delen barnehagelærarar. Talet på barnehagelærarar viser at dei ligg under dagens norm, påpeikar Valås.

  • I 34 prosent av småbarnsgruppene i undersøkinga er det 1–6 barn per pedagogisk utdanna tilsett.
  • I 70 prosent av småbarnsgruppene er det 1–9 barn per pedagogisk utdanna tilsett, og i 30 prosent av gruppene er det fleire enn 9 barn per pedagogisk utdanna tilsett.
  • I storbarnsgruppene er i det i snitt 12,3 barn per tilsett med pedagogisk utdanning.

– Kreative i rapporteringa

Til samanlikning krev bemanningsnorma minimum éin tilsett per tre barn under tre år og éin tilsett per seks barn over tre år. Ifølgje pedagognorma skal det vera ein pedagogisk leiar per sju barn under tre år, og minst éin pedagogisk leiar per 14 barn over tre år.

– Rapportar vi får frå våre tillitsvalde, tyder på at nokre barnehageeigarar er svært kreative når dei skal dokumentera at dei oppfyller normene, opplyser Valås.

Lik Framtida.no på Facebook: