Med prosjektet Bokstart skal Foreningen !les legga til rette for leselyst og sørga for at fleire foreldre les høgt for barna sine og får kunnskap som kan fremja språkutviklinga til barna. Til prosjektet har Foreningen !les no mottatt nær 1,3 millionar kroner frå danske Egmont Fonden.
mm

Det er brei semje blant forskarar om at tilknytinga til barn til omsorgspersonane sine er viktig for deira kognitive, emosjonelle og sosiale evner. Det er ein samanheng mellom språkutvikling i tidleg alder og evne til å læra å lesa og skriva. I det første leveåret til barna er det derfor svært viktig at foreldre stimulerer til denne utviklinga.

I dagens informasjonssamfunn er lesing nøkkelen til den enkeltes deltaking i samfunnet. Undersøkingar har dokumentert at lesedugleikar legg grunnlag for læring i alle fag. Undersøkingar viser òg at sosial bakgrunn, mellom anna utdanningsnivået til foreldre, har innverknad på korleis det går med elevane i utdanningssystemet.

Internasjonalt prosjekt

For å snu denne utviklinga er det viktig med tidleg innsats. Bokstart, eit internasjonalt prosjekt som går ut på å dela ut gratis bøker til småbarnsfamiliar i samarbeid med helsestasjonar og bibliotek, er eit velfungerende tiltak. Foreningen !les har det siste året samarbeidd med tre bydelar i Oslo aust om eit prøveprosjekt.

– Bokstart er eit vellykka prosjekt i mange land, mellom anna i Sverige og Finland. Målet vårt er at det òg blir etablert i Noreg. Bokstart skal legga til rette for leselyst, styrka rolla til foreldra for språk- og identitetsutviklinga til barna, og på sikt òg lese- og skrivedugleikar. Høgtlesing knyter barn og foreldre saman og er samtidig med på å auka ordforrådet og språkutviklinga til barn. Å sørga for at småbarnsfamiliar har tilgang til bøker gir likare moglegheiter for alle barn, seier Silje Tretvoll, dagleg leiar i Foreningen !les.

– Vi er derfor utruleg glade for at Egmont Fonden anerkjenner arbeidet vårt og at styret deira har vedtatt å gi oss denne rause støtta. Det er eit viktig bidrag for å gjera dette til eit tilbod til mange småbarnsfamiliar i Noreg, legg ho til.

Henriette Christiansen er direktør for Egmont Fonden. Foto: Egmont Fonden

Arrangerer konferanse

Direktøren i Egmont Fondens Støtte- og Bevilgningsadministrasjon, Henriette Christiansen, er glad for å kunna støtta Foreningen !les og Bokstart.

– Bokstart er eit initiativ som passar godt med Egmont Fondens strategi om å sikra barn og unge mot nåtidens ‘fattigdom’ – nemleg mangel på læring og sjølvutvikling. Leseferdigheter er ein viktig byggestein for utviklinga til eit barn og heile grunnlaget for deltaking i samfunnet i framtida. Lesing kan òg bidra til å styrka den avgjerande kontakten mellom foreldre og barn, seier ho.

Fredag 12. april arrangerer Foreningen !les ein konferanse i Oslo om Bokstart der rundt 200 bibliotekarar, helsearbeidarar og frivillige frå heile landet deltar.

Les meir om konferansen her!

Lik Framtida.no på Facebook: